Levering en bouw

A Notariële levering

Zodra u beschikt over een onherroepelijke omgevingsvergunning, kan transport (de juridische levering) bij de notaris plaatsvinden en leveren wij de kavel op conform de gemaakte afspraken. Voor deze gelegenheid nodigen wij graag een fotograaf uit. Daarnaast geven we in overleg aandacht aan de levering op onze website en verzenden we een persbericht.

B Start bouw

U kunt starten met de realisatie van het nieuwe pand. Hartelijk welkom op Dutch Fresh Port!

A Koopovereenkomst

Nu uw plannen zijn uitgewerkt en getoetst en alle bijkomende afspraken zijn gemaakt, stellen wij een koopovereenkomst op. Deze koopovereenkomst wordt wederom voorgelegd aan u en aan het DB. Ook voor de ondertekening van de koopovereenkomst wordt een afspraak ingepland.

A Reservering

  • Kosten: 2,5% van de koopsom. Deze kosten worden later verrekend met de koopsom. Ze worden niet terugbetaald indien de ontwikkeling niet doorgaat.
  • Termijn van maximaal 6 maanden, of langer als het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning op zich laat wachten.

Indien aan het einde van de voorreserveringsperiode nog steeds alle lichten op groen staan, wordt een reserveringsovereenkomst opgesteld. Ook de reserveringsovereenkomst wordt voorgelegd aan u en aan het DB. Ook hiervoor geldt dat er een afspraak wordt ingepland om de reserveringsovereenkomst te ondertekenen.

B Uitwerking

Gedurende de reserveringsperiode krijgt u de gelegenheid om uw plannen definitief te maken tot een zogenaamd definitief ontwerp (DO). Naast de verdere concretisering van uw plannen maken we afspraken over de planning, de concrete invulling van deelname aan parkmanagement, sociale ambitie en (duurzame) energie.

C Omgevingsvergunning

Vervolgens kunt u de omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente Ridderkerk. De gebruikelijke termijn voor het verlenen van een omgevingsvergunning is acht weken. Binnen die acht weken kan het bevoegd gezag beslissen de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

A Voorreservering

  • Kosten: afhankelijk van kavelgrootte en termijn van voorreservering, startend bij € 10.000,- excl btw. Deze kosten worden later verrekend met de koopsom. Ze worden niet terugbetaald indien de ontwikkeling niet doorgaat.
  • Termijn van maximaal 6 maanden.
  • 1 voorreservering per klant en per kavel.

Als u zich kunt vinden in de aanbieding, stellen wij een voorreservingsovereenkomst op. Deze wordt zowel voorgelegd aan u als aan het Dagelijks Bestuur (DB). Indien beide partijen akkoord zijn, wordt een moment ingepland voor ondertekening van de voorreservering.

B Uitwerking

In de zes maanden na ondertekening van de voorreservering heeft u de gelegenheid de plannen verder uit te werken. Wij geven daarvoor de benodigde handvatten mee. In deze periode zullen regelmatig overleggen plaatsvinden over uw bouwplannen met onder andere het technisch team, de jurist van de GRNR en met ENGIE (onze concessiehouder voor energie). Uw voorlopig ontwerp (VO) legt u alvast voor aan de gemeente Ridderkerk in een vooroverleg.

A Kennismakingsgesprek en oriëntatie

Tijdens een eerste kennismaking vertellen we graag meer over de beschikbaarheid van kavels, het AGF-label, de kaders in het bestemmingsplan, het parkmanagement, de duurzaamheidsambitie en de grondprijs. De belangrijkste informatie wordt u ook toegezonden. Van u als klant vragen wij een samenvatting van de bedrijfsactiviteiten en inzicht in de behoefte, ambitie en intentie voor de toekomst (onder andere gewenste kaveloppervlakte, zichtlocatie e.d.). Wilt u als ontwikkelaar een kavel kopen, dan moet duidelijk zijn wie de eindgebruiker wordt. Aan de hand van de door beide partijen geleverde informatie, kunnen u en wij ons verder oriënteren.

B Verkennende gesprekken

Past uw bedrijfsprofiel in het te ontwikkelen agro-food cluster, dan vinden de volgende periode diverse gesprekken plaats. In eerste instantie komt aan de orde waar u zich binnen Dutch Fresh Port zou willen vestigen. Wij onderzoeken in hoeverre deze wens zich verhoudt tot beschikbaarheid van het kavel en of er een rendabele restkavel overblijft.
Met diverse functionarissen binnen de GRNR en de gemeente (zoals de vergunningverlener, het dagelijks bestuur, de bedrijfscontactfunctionaris en de stedenbouwkundige) bespreken wij reeds in dit stadium of aanpassingen nodig zijn voor de komst van uw bedrijf. Uiteraard worden de aandachtspunten door ons gecommuniceerd.
Op basis van deze gegevens worden de gesprekken vervolgd en werken we toe naar een programma van eisen, een planning en een schetsontwerp.

C Aanbieding

De gesprekken leiden uiteindelijk tot een aanbieding, met daarbij de kaveltekening, de totale kavelprijs en de standaard wijze waarop een kavel t.z.t. bij overdracht zal worden opgeleverd. De GRNR licht de aanbieding toe. Ook het vergunningenproces en de mogelijkheden voor maatwerk op het gebied van energie, sociale ambitie en parkmanagement komen aan de orde.

Contact

Postadres GR Nieuw Reijerwaard Postbus 4010 2980 GA Ridderkerk info@dutchfreshport.eu
Bezoekadres GR Nieuw Reijerwaard Voorweg 25
2988 CG
Ridderkerk
+31 (0)180 2000 30

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws op Dutch Fresh Port? Aanmelden voor de nieuwsbrief